World Wide Military
Uw 1e bron van informatie over meer dan 700 Internationale Wapensystemen
Professionals in Internationale Militaire Vliegtuigen en Helikopters
Militaire Vliegtuigen Militaire Helikopters Landmacht Materieel Marine Schepen Wapensystemen Landen

Home
Inventarisatie Landen

Militaire Vliegtuigen
Militaire Helikopters
Landmacht Materieel
Marine Schepen

Vliegtuigsystemen
Wapensystemen
Luchtvaarttechnologie

Defensie Industrie
Defensie Informatie
   

 

Het Veiligheidsbeleid

Nederland kan het beste worden omschreven als een hoogontwikkeld en relatief rijk land met een lange democratische traditie en een open economie. Dit is in sterke mate dankzij de geografische ligging en aan de monding van de Rijn waar heel veel handel plaatsvindt. De welvaart in Nederland is sterk afhankelijk van de economie en de economie weer van de internationale handel. Aangezien Nederland wordt omgeven door bevriende staten die zich meer en meer ontwikkelen tot een gezamenlijke unie is dat in het voordeel van de economie. Door de internationale handel die zich ook toespitst op andere delen van de wereld waar conflicten voorkomen, is West-Europa en dus ook Nederland er bij gebaat dat er stabiliteit heerst in desbetreffende gebieden. Hierdoor is er een internationale rechtsorde die echter verre van ideaal is.

De internationale situatie verandert echter snel. De grootste bedreiging tegen de welvaart en welzijn is de groei van de wereldbevolking en de aantasting van het milieu. Veel ontwikkelingslanden proberen deel uit te maken van de wereld economie maar niet alle landen zijn daartoe in staat. Door groei van de bevolking, vervuiling van het milieu, etnische en godsdienstige tegenstellingen ontstaan er grote migratiestromen naar de rijke landen. Landen die niet kunnen meedoen in de wereldeconomie fragmenteren door etnische, religieuze en culturele scheidslijnen. Armoede, aantasting van het milieu, migratie, ziekten, fundamentalisme, internationale misdaad en terrorisme dat in deze landen voorkomt worden grensoverschrijdend. Deze landen beschikken steeds meer over een groot militair potentieel en bemachtigen of zijn in staat om in de toekomst in het bezit te zijn van massavernietigingswapens.

Ondanks al deze problemen is het van belang dat de Nederlandse economie en welvaart onaangetast blijft. Hierdoor is er het veiligheidsbeleid wat past in het buitenlands beleid. Het gaat zich dan om de internationale rechtsorde en de handhaving van normen en waarden.
Nederland wordt op dit moment niet direct bedreigd en is gelukkig omgeven door bevriende staten. Kijkend naar de geschiedenis kunnen regionale conflicten in andere landen uitgroeien tot grote internationale problemen die een direct gevaar kunnen vormen voor West-Europa. Om zich hiertegen te beschermen is de NAVO opgericht. De NAVO bestaat voornamelijk uit Europese landen en de VS. De grenzen van de NAVO zullen dan ook sterk moeten worden beveiligd. Buiten de NAVO zal Nederland ook haar economische belangen dienen veilig te stellen. Hierdoor is het dus van belang dat regionale conflicten snel worden opgelost voordat ze escaleren. Het kost vaak enorm veel moeite en geld om diverse strijden partijen uit elkaar te houden. Niet alleen als het om de economie gaat wordt geprobeerd te partijen uit elkaar te houden ook als er grote volksmoorden dreigen tegen de lokale bevolking. Nederland kan dit niet alleen doen en doet dergelijke inzetten in internationaal verband. Dit kan zoal in NAVO, VN en EU verband. Geprobeerd wordt altijd dit te doen d.m.v. middelen als diplomatie, financiële en humanitaire hulp. Als deze middelen niet helpen kan er gebruik worden gemaakt van militaire middelen. Dat kan zijn voor ondersteuning van de diplomatie, hulp bij nood en evacuatie van vluchtelingen. Of de situatie is zo erg dat er gebruik wordt gemaakt van geweld om de vrede af te dwingen (Peace Enforcing). Nadat de partijen uit elkaar zijn gedreven dienen de militairen te strijders te ontwapenen, munitie te ruimen, het leggen van enige infrastructuur en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Dit kan echter enige jaren duren, zoals dat is gebeurd in Bosnië.
Door de deelname van militaire operaties in het buitenland, meestal ver weg van het thuisfront kan er echter een directe dreiging ontstaan voor het Nederlands grondgebied. Hierbij moet gedacht worden aan het leggen van mijnen bij belangrijke Nederlandse havens, aanslagen op Nederlandse instellingen in het buitenland of door middel van terrorisme. Om deze redenen is een krijgsmacht onmisbaar bij de verzekering van stabiliteit, rechtsorde, welvaart en het welzijn in Nederland.

Het Veiligheidsbeleid en de Nederlandse Krijgsmacht

De krijgsmacht wordt ingezet door de regering voor de ondersteuning van het veiligheidsbeleid. Nederlandse eenheden moeten geschikt zijn voor de grote verscheidenheid aan situaties waarin zij kunnen worden ingezet. Door de veelal inzet in internationaal verband bestaat de krijgsmacht uit bouwstenen die zowel zelfstandig als in internationaal groepsverband kunnen opereren. Door de deelname aan permanente samenwerkingsverbanden laat Nederland haar internationale solidariteit zien en wordt de geoefendheid, kwaliteit van de onderlinge samenwerking en de snelle inzetbaarheid van de betreffende strijdmacht verhoogt. De Nederlandse krijgsmacht is inzetbaar voor allerlei uiteenlopende taken zoals waar geweld van toepassing is, als geweld in uiterste noodzaak van toepassing is. Een behoorlijk uitgeruste en geoefende gevechtseenheid schrikt af zodat ze bij escalatie van een conflict krachtig kan optreden en succesvol voltooien. Door de veranderingen in de wereld vereist het veiligheidsbeleid snel inzetbare militaire eenheden die ver en langdurig van huis onder wisselende weersomstandigheden kunnen opereren. Tegenwoordig wordt er bij veel krijgsmachten omgeschakeld naar deze snel inzetbare eenheden en naar meer special forces.
De krijgsmacht kan ook worden ingezet voor civiele ondersteuning waar de civiele onderdelen tekort schieten. Deze inzet is voor bij de handhaving van de rechtsorde en openbare veiligheid. Zowel politie en justitie doen regelmatig een beroep op de krijgsmacht. Daarnaast kan de krijgsmacht in zeer uiteenlopende situaties personele en materiële steun leveren.

© Copyright

Cijfers       Disclaimer Contact
Copyright © 2004-2022 Worldwide-Military.com